VILLA RUSTICA

Len štyri kilometre od sútoku Dunaja s Moravou pod devínskou hradnou skalou sa nachádza v Dúbravke na Veľkej lúke (200 m nad morom) jedno z významných archeologických nálezísk stredného Podunajska. Ojedinelé nálezy laténskej a slovanskej keramiky z Veľkej lúky spomína už Jan EISNER. Na mimoriadny význam lokality koncom 70-tych rokov opäť upozornil historik Oskár ČEPAN, ktorý na pooranom poli zozbieral úlomky rímskej strešnej krytiny a fragmenty keramiky. Po zisťovacom výskume Archeologického ústavu SAV pod vedením Titusa KOLNÍKA sa po odkrytí základov rímskej architektúry v roku 1982 začal systematický výskum. Jeho vedúcim od roku 1988 bol Kristian ELSCHEK, ktorý 1. etapu ukončil v roku 1993.

Dostatok vody, ornej pôdy, blízky les - zdroj dreva a pasienky oddávna poskytovali mimoriadne výhodné podmienky pre život. Osídlenie je tu doložené od konca staršej doby kamennej (8000 - 6000 rokov pred Kristom), v mladšej a neskorej dobe kamennej (4000 - 3000 pred Kr.) a mladšej dobe železnej (4. - 1. stor. pred Kr.). Od 1. storočia trvá osídlenie takmer nepretržite až do 13. storočia. Vystriedali sa tu takmer všetky historicky známe etniká: Kelti, Germáni, Rimania i Slovania. Krátko po zmene letopočtu prichádzajú do priestoru Bratislavskej brány germánske kmene, ktoré asimilovali zvyšky Keltov. Začína rímska doba, ktorá trvá až do poslednej tretiny 4. storočia po Kristovi, kedy ju vystriedala doba sťahovania národov (až po 6. storočie). Germáni tu v bezprostrednej blízkosti rímskej provincie PANÓNIA sídlili nepretržite od 1. storočia až po začiatok 5. stor. po Kristovi.

V Bratislave - Dúbravke na sídlisku zo staršej rímskej doby (1. a 2. stor. po Kr.) slúžili ako obydlia čiastočne zahĺbené polozemnice s dvoj alebo šesťkolovou konštrukciou. Súčasťou osady z 1. až začiatku 2. storočia bola aj železiarska dielňa na tavenie rudy. Osada je zatiaľ prvým väčším sídliskovým komplexom z 1. stor., ktorý bol dosiaľ na Slovensku preskúmaný. Vlastným podnetom na systematický výskum polohy bol objav najlepšie a najcelistvejšie zachovanej rímskej architektúry na Slovensku.

Na Veľkej lúke boli veľmi vhodné podmienky pre vznik veľkostatku typu villa rustica. Usadlosť tohoto typu tu vznikla v priebehu prvej tretiny 3. storočia.

Tieto rímske “veľkostatky” s rozlohou niekoľko desiatok hektárov boli vysoko produktívne samostatné jednotky. Ich súčasťou okrem kúpeľa boli aj sídlo hospodára, svätyňa, hospodárske stavby a iné.

Unikátna rímska architektúra v Bratislave - Dúbravke VILLA RUSTICA bola v roku 1991 vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku.

Podľa Kristiana Elscheka sprac. Štefánia Horečná

 

 

 

späť        fotografie